SHČ VZKŘÍŠENÍ KACÍŘI
MENU

STANOVY občanského sdružení SHČ Vzkříšení kacíři


STANOVY

občanského sdružení

SHČ VZKŘÍŠENÍ KACÍŘI

(Sdružení historických činností Vzkříšení kacíři)

Článek 1: Název a sídlo

Název:     SHČ Vzkříšení kacíři
Sídlo:        Novoměstská 65
                537 01   Chrudim

Článek 2: Cíle a činnost

1.    SHČ Vzkříšení kacíři (dále jen „sdružení“) je dobrovolným, politicky nezávislým občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Sdružení je otevřeno pro všechny občany, kteří se chtějí podílet na vytváření ekonomické a materiální základny pro činnost sdružení.

2.    Cílem sdružení je zejména pátrání po pramenech zmiňujících historické řemeslné, kulturní, sociální a jiné činnosti, rekonstrukce těchto činností nebo jejich napodobení.

Článek 3: Zásady organizační výstavby

Sdružení sdružuje jednotlivce, jejichž předmětem činnosti je pátrání po pramenech zmiňujících historické řemeslné, kulturní, sociální a jiné činnosti, rekonstrukce těchto činností nebo jejich napodobení.

Článek 4: Orgány sdružení

1.    Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada.
2.    Na valnou hromadu má přístup každý člen sdružení.
3.    Valná hromada se schází nejméně jednou ročně.
4.    Valná hromada je usnášeníschopná, zúčastní-li se jí nadpoloviční většina všech členů.
5.    Valná hromada zejména:
      a)    schvaluje stanovy sdružení;
      b)    volí výkonný výbor;
      c)    schvaluje rozpočet a plán hospodaření na příslušné období;
      d)    rozhoduje o zániku sdružení.
6.    K platnosti usnesení valné hromady je zapotřebí souhlasu nejméně tří čtvrtin přítomných členů sdružení.
7.    Statutárním orgánem sdružení je výkonný výbor, který je tříčlenný. Skládá se z předsedy, místopředsedy a hospodáře. Výkonný výbor řídí činnost sdružení v období mezi valnými hromadami.
8.    Výkonný výbor je oprávněn rozhodovat a jednat o všech věcech společným rozhodováním všech členů výboru. Výkonný výbor je usnášeníschopný, zúčastní-li se jeho jednání nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení výkonného výboru je platné, vysloví-li s ním souhlas nadpoloviční většina všech jeho členů.
9.    Jménem výkonného výboru je oprávněn jednat jeho předseda, v případě zastoupení místopředseda, popř. jiný pověřený člen sdružení. Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje předseda, v případě zastoupení místopředseda společně s hospodářem sdružení.
10.    Úkolem hospodáře je provádět hospodaření sdružení. O své činnosti informuje valnou hromadu.

Článek 5: Členství

1.    Členy sdružení jsou jednotlivci, kteří projevují o členství zájem a jejichž členství bylo odsouhlaseno všemi účastníky valné hromady.
2.    Členství ve sdružení vzniká registrací písemné přihlášky předsedou.
3.    Základními právy členů jsou:
      a)    podílet se na činnosti sdružení;
      b)    účast na valné hromadě, hlasovací právo a uplatňování námětů k činnosti;
      c)    volit a být volen do orgánů sdružení.
4.    Členství zaniká:
      a)    úmrtím;
      b)    vystoupením: na základě písemné žádosti o ukončení členství doručené výkonnému výboru;
      c)    zrušením členství předsedou na základě předchozího rozhodnutí výkonného výboru v případě:
           - činnost člena je v rozporu s cíli činnosti sdružení (čl. 2);
           - v důsledku pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin;
           - pro dlouhodobou, více jak jednoletou neomluvitelnou neúčast na činnosti sdružení;
           - pro delší než jednoleté neplacení členských příspěvků.
           Proti takovému rozhodnutí se lze odvolat k valné hromadě, která rozhodne s konečnou platností. Odvolání má odkladný účinek;
      d)    zánikem sdružení.

Článek 6: Majetek a hospodaření

1.    Zdrojem majetku sdružení jsou příjmy z vlastní činnosti, výnosy hospodářské činnosti, příspěvky a další.
2.    Majetek sdružení je ve vlastnictví sdružení jako celku. Zásady hospodaření s majetkem sdružení stanoví valná hromada.

Článek 7: Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace ministerstvem vnitra ČR.

NOVINKY

23. 6. 2008

Test The West


20. 11. 2007

Hledáme tanečnice a tanečníky...


11. 11. 2007

Tvoříme novou verzi stránek


1. 10. 2007

Zahájení podzimní sezóny